Европейски програми и проекти

Община Сунгурларе продължава изпълнението на проект „Трапезария Надежда 2021“ до 27.07.2021г.

  Община Сунгурларе подписа допълнително споразумение с Агенция за социално подпомагане за удължаване срока на изпълнение на Договор „Трапезария Надежда 2021“ с номер BG05FMOP001-5.001-0141-С02, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020г. в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Срокът за предоставяне на топъл обяд в община Сунгурларе е удължен до 27.07.2021г.

  Топъл обяд се предоставя на 1000 лица от следните целеви групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

  Топлият обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

  Срокът за изпълнение на проекта е от 01.01.2021г. до 27.07.2021г.

  Стойността на проекта е в размер на 354 588,30 лв.

  Принадлежността на кандидат-потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“ - Карнобат.

  Капацитетът на услугата към момента е запълнен, а лицата, подали заявление-декларация за включване, и с потвърдена принадлежност към целевата група, се дописват в списъка на потребителите-резерви по проекта.

  Продължава приема на заявления по процедурата!

  Допълнителна информация на телефони: тел.05571/5063./моб.тел.0876/15 46 33