Европейски програми и проекти

           
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

  Община Сунгурларе  предоставя  социални и здравни услуги по Договор за безвъзмездна финасова помощ № BG05M90P001-2.103-0073-C01 от 02.11.2020г. по Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.103 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г

  Основната дейност по проекта е Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги

  С изпълнението на дейноста се цели да се  усъвършенства и подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства.Чрез нея ще се осигури мрежа от услуги в домашна среда, която ще подобри възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора. Дейността ще изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

  За предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта са назначени 14 домашни помощника , 2 медицински сестри и един диспечер, които обслужват 38 потребителя по домовете  от наслените места в община Сунгурларе.

 


www.eufund.bg
Проект  № BG05M9OP001-2.103-0073-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ К4 , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.