Европейски програми и проекти

 

   

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

   

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 от 22.03.2021г.,   за проект “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе„ , процедура  № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.

 

Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе.

 

Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора и техните близки, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от мобилен специализиран екип /здравни специалисти и специалисти по социални дейности/.

 

Кой може да се ползва от услугата?

 

Целева група:

  • Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19

 Какви услуги са допустими по програмата?

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
  2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
  3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
  4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата.
  5. Осигуряване на ЛПС.

 

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или да се изтегли от сайта на Община Сунгурларе:

Заявление

 

За информация: 0878627115

Петър Мушиев

 


www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 от 22.03.2021г.,   за проект “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе  е  финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.