Европейски програми и проекти

   

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

   

 


  Считано от 01.05.2021год. Община Сунгурларе ще изпълнява Административен Договор за  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 от 22.03.2021г.,   за проект “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе„ , процедура  № BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

  Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

  Ще се осигури продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона вируса.

  Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите групи.

  Реализирането на такава мярка показва, че това е ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности и запазване достъпа до социални и интегрирани здравно-социални услуги на уязвими лица.

  Ще се предоставят услуги за социална, здравна и психологическа подкрепа на най-малко 36 възрастни и лица с увреждания. Всеки потребител ще получава услуга не повече от 2 часа на ден през 12-те месеца на проекта.

  Услугите ще се предоставят от  домашни помощници ,  медицинска сестра и  диспечер  .

  В същото време предприемането на мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията в процеса на предоставяне на социалните услуги от доставчиците води до възникването на допълнителни разходи за тях, които няма възможност да бъдат поети в рамките на стандарта за финансиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. В тази връзка е необходимо да бъдат предоставени допълнителни средства за дейности, пряко свързани с опазване здравето както на ползвателите на социалните услуги делегирани от държавата дейности, така и на служителите, които предоставят тези услуги.

  Дейностие по проекта  ще отговорят на острата необходимост от дезинфекция, още по-стриктно почистване на помещенията, организиране на безопасно ежедневие както на персонала, така и на потребителите на социалната услуга, предоставяща делегирана от държавата дейност в Дом за пълнолетни лица с деменция в село Славянци, Дом за стари хора в село Лозарево и Дневен център за възрастни хора в град Сунгурларе. Хигиенизирането винаги е било важно, но сега още по-ясно осъзнаваме необходимостта от стриктен контрол, непрекъсната хигиенизация и качествена дезинфекция на помещенията, ще се осигурят лични предпазни средства за персонала и потребителите.

 

 

Стойност на Проекта : 262 792.49 лв.

Продължителност : 12 месеца 

Дата на стартиране : 01.05.2021г.

Дата на приключване: 01.05.2022г.

 

 

 


www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-6.002-0055-C01 “Патронажна грижа +  в Община Сунгурларе„ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.