Европейски програми и проекти

  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
“Министерство на труда и социалната политика”
Процедура за директно предоставяне на безвъзмедна финансова помощ
№ BG05M9OP001-4.003 “Трнснационални партьорства”
 

 

Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01
“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе”

 

   Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното партньорство между община Сунгурларе, Република България и "Център за експертиза за социалните грижи в югоизточна Финландия" от гр. Лаппеенранта (Lappeenranta), Югоизточна Финландия, за намиране социално-иновативни решения на общи проблеми в сферата на социалното включване на маргинализирани групи.

   Специфичната цел е заедно с партньора да намерим иновативни методи и практики с които да посрещнем нуждите от ранно детско развитие на децата от 0-6г. възраст от социално изключени семейства.

   Бюджет на проекта 192 302.00лв., от които европейско съфинансиране: 182 592.85лв. и национално съфинансиране: 9 610.15лв. с продължителност от 01.11.2019г. до 01.07.2020г.

   Очаква се трансферираните социални иновации да създадат подходящо социално пространство, със структурирани и адаптирани на специфичните нужди на ромските деца и техните родители подходи за разрешаване на съществуващите проблеми. Това ще подпомогне и техните родители за повишаване на социалните им умения и ориентация, което ще им отвори път за живот в макрообществото без това да застраши отношенията им със семействата и общностите им.

   В рамките на проекта ще проучим, адаптираме и трансферираме три иновативни за България практики, успешно прилагани във  Финландия. Това са практиката "Фамилен център", която функционира като специализирана услуга в района на Южна Карелия във Финландия, практиката "Деца рисуват" (Kids Draw) за предоставяне на качествени услуги за деца, чиито семейства нямат възможност да си позволят подобен род услуги и практика за прилагане на мултидисциплинарен и междусекторен подход за предоставяне на интегрирани услуги.

   Моделът на Фамилния център е разработен в текущата национална програма за реформа на детските и семейните услуги във Финландия. Основната идея за функционирането на тези структури е да се осъществи координация при дейностите за обществено здравеопазване и предоставянето на социални и образователни услуги, предназначени за деца и семейства. В тези центрове се обединяват ресурсите и усилията както на съществуващите държавни институции и структури, които ги предоставят, така и на неправителствени организации, доброволчески, религиозни и културни институции и други заинтересовани страни. Във фамилните центрове се предлага пълен набор от специализирани услуги за посрещане на всички нужди на децата и семейства, като се обръща специално внимание на нуждите на децата с млади родители, родители, злоупотребяващи с наркотични вещества, родители с чуждестранен произход и други. В рамките на проекта, по време на проучвателното посещение, партньорската организация ще осигури посещение в техни фамилни центрове, където ще фасилитира дискусия между българските и финландските експерти и специалисти относно организационната структура, ролята и функциите на тези центрове, основните предимства и проблеми в работата, предизвикателства за разрешаване. Също така, колегите от партньорската организация ще ни осигурят доклади, наръчници и други писмени материали, описващи дейността на фамилните центрове, за целите на документалното ни проучване, а при идването им в България, ще дадат обратна връзка по адаптирания модел на фамилен център, който община Сунгурларе възнамерява да стартира в рамките на проекта.

   „Kids Draw“ е базирана на изкуството концепция за социално приобщаване на деца и родители, които са в социална изолация или са в риск от социално изключване поради различни проблеми. Основната цел е да се осигури висококачествено обучение по изкуства за деца, чиито семейства нямат възможност да им го подсигурят, поради различни причини от финансово естество или поради социални, здравни, психични или други проблеми.

   Практиката за предоставяне на интегрирани услуги се прилага в значителна част от Южна Карелия. Чрез междусекторния подход интегрирано се предоставят широко ветрило от извън болнични медицински, рехабилитационни, социални услуги, насочени към обширна група от потребители – семейства и деца, възрастни, болни, хора с увреждания, злоупотребяващи с вещества и др.

   Тези три практики привлякоха нашето внимание, защото в една или друга степен те адресират семейства с малки деца, застрашени или вече във социална изолация, което се отразява негативно върху детското развитие, особено в най-ранна възраст. Независимо от конкретните фактори, които са предизвикали социалното изключване на семействата, в крайна сметка и във Финландия, и в България децата на такива семейства нямат равен шанс за ранно развитие на потенциала си.

   След подходящо адаптиране екипът по настоящия проект, с подкрепата на експертите на партньорската организация ще може да съчетае добре описаните практики за предоставяне на по-качествени и навременни услуги за ранно детско развитие и ще развие нови методи и подходи за работа, като отчита конкретните условия на ромска общност в българския контекст и по-специално в община Сунгурларе. Така ще се създаде иновативен модел за подкрепа на социалната интеграция на ромски деца и техните семейства от маргинални групи.


 www.eufunds.bg
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01“Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от Община Сунгурларе, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.