Европейски програми и проекти

       
    ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ    

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0047-C01 от 01.09.2019г. за Проект "Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол" по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г.,

 

Община Сунгурларе обявява прием на заявление-декларация за получаване на патронажна грижа за потребители с постоянен или настоящ адрес в община Сунгурларе.

 

Патронажната грижа е индивидуална подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора и техните близки, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от мобилен специализиран екип /здравни специалисти и специалисти по социални дейности/.

 

Кой може да се ползва от услугата?

 

Целева група:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Служители на доставчици на социални услуги;
  • Възрастни в риск.

За целите на настоящата процедура „Възрастен в риск” е лице, което е:

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19;

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Какви услуги са допустими по програмата?

 

  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).
  • Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата.
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

 

Образец на заявление-декларация може да се получи във -офис на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, пл. "Георги Димитров" № 10 , ет.2 , стая №2 или да се изтегли от сайта на Община Сунгурларе: ЗАЯВЛЕНИЕ ОБРАЗЕЦ

 

За информация: 0878627115

 

www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.