Европейски програми и проекти

   

     
 

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

   Община Сунгурларе ще  кандидатства по по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” .

   Общата цел на операцията е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

   Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни публични ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

   Предвид целевата група, е идентифицирана голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната.   Дейностите по процедурата са насочени към възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

   Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. След обявяването на извънредно положение в страната бяха затворени публични услуги или достъпа до тях е силно ограничен.  По настоящем в страната работят единствено магазини за хранителни стоки, аптеки и банкови офиси. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо местните власти да създадат условия за осигуряване на жизнено важи продукти за населението с цел неговата защита. 


www.eufund.bg
Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.