Европейски програми и проекти

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриваща пресконференция по проект CB005.2.12.116 „Joint nature protection” – „Съвместни мерки за опазване на природата” между Община Сунгурларе, Р България  и Община Сюлоглу Р Турция

 

   На 13.02.2020 г. от 11.30 ч. в ритуалната зала на Община Сунгурларе, адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ № 2, ще се проведе откриваща пресконференция по проект „Joint nature protection” – „Съвместни мерки за опазване на природата“. Проектът е съфинансиран чрез Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014-2020 г., приоритетна ос: „Околна среда”.

   Партньори по проекта са: Община Сунгурларе, България – водещ партньор и Община Сюлоглу, Турция – партньор по проекта. Проектът е насочен към подобряване на състоянието на природно местообитание 91МО „Балкано-панонски церово-горунови гори“ в защитени зони по Натура 2000 „Котленска планина“ BG 0002029 и „Горна Луда Камчия“ BG 0000136 в Община Сунгурларе, както и защитена зона „Кованкая“ в Община Сюлоглу, чрез изпълнение на консервационни дейности за опазване на природата.

   Проектът е насочен към изпълнението на специфична цел: „Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез инициативи за сътрудничество в трансграничната зона”, чрез:

  • Опазване на природата и подобряване на състоянието на защитените зони по Натура 2000 и крайбрежната среда в трансграничния регион;
  • Подобряване на природозащитния статус на природните местообитания и видове в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез инициативи за сътрудничество;
  • Подобряване на капацитета за опазване на природата в общините Сунгурларе и Сюлоглу чрез обмен на ноу-хау и участие в съвместна кръгла маса за защита на природата;
  • Повишаване на осведомеността сред местното население, заинтересовани страни и ученици относно опазването на природата и устойчивото използване и управление на общи природни ресурси.

 

   Общият бюджет на проекта възлиза на 383 552,20 евро, като съ-финансиране от ЕС се равнява на 306 809,36 евро.

   Бюджет на Община Сунгурларе: 195 000.70 евро (50.8 %)

   Бюджет на Община Сюлоглу: 188 551.50 евро (49.2 %), от които собствено съ-финансиране 22 600 евро

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Сунгурларе и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция