Социални дейности

Гл.експерт Соц.дейности - Димитринка Събева - образование ВИСШЕ : 878917303, Вътр.тел.113

Ст.спец.Соц.дейности - Диляна Чанкова-Янева : 57-30/878913359

Ръководи процеса на предоставяне на услуги на граждани в сферата на социалните дейности, координира работата между служителите с оглед оптималното функциониране и подобряване на дейността.Организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Организира дейността на домашния социален патронаж, клубовете на пенсионера и инвалида и други местни дейности по социални грижи. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекцията за социално подпомагане. Координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската програма за временна заетост. Участва в разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните дейности, както и участва в комисии по разглеждането на здравни и социални проблеми в общината.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2020г.

Общинска програма за закрила на детето - Община Сунгурларе, 2019г.

Общинска програма за закрила на детето - Община Сунгурларе, 2018г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Сунгурларе за 2019г.

Отчет Годишен план на развитие за социалните услуги 2016 г.
Годишен план за развитие на социалните услуги 2017 г.
Отчет Общинска програма за закрила на детето - Община Сунгурларе 2016 г.
Общинска програма за закрила на детето - Община Сунгурларе за 2017 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020