Спорт и туризъм

На територията на община Сунгурларе съществуват интересни природни забележителности и защитени територии, а именно:

    скалните образувания в местността “Чифликова нива” в с.Пчелин;
    „Пробития  камък”  в  село  Бероново  се  характеризира  с  гъбообразни  скални образувания от варовик;
    „Корията”  в  село Везенково  с  останки  от  вековна  дъбова  гора,  която  е задължително и много важно да бъде запазена;
    „Орлиците” в село Камчия е защитена територия за опазване на естествените местообитания на защитени и редки растителни и животински видове и техните съобщества и характерния ландшафт и скални образувания;
    Природна забележ ителност за запазване на находището от черни боровинки в село Садово;
    Природна забележителност за запазване на находищата на Урумово лале в село Терзийско.

Горското богатство от видове е добра възможност и за развитие на лова и риболова. То има едно от основните предимства в общината, а именно: развиване на дейности като екотуризъм, рационално и екологично добиване на билки, горски плодове и гъби.