Заповед за откриване на процедура по приемане на предложения по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" - ДГ с. Съединение

ДЕТСКА ГРАДИНА С.СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩ.СУНГУРЛАРЕ ,ОБЛ.БУРГАС

 

 

ЗАПОВЕД

 

за определяне на заявител

по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”

 

№ 70 /  02.07.19 година

 

 

   На основание чл. 13г, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр.97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., изм., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г. /Наредбата/, с оглед осигуряване прилагането на схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в Учебно заведение:  ……

   …ДГ с.Съединение……………………………...................., по Схема „Училищен плод” и по Схема „Училищно мляко”, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 г. – от 15 септември до 31 май на всяка от трите учебни години, след проведена процедура за избор на заявител по чл. 13б и следващите от цитираната Наредба, открита с Обявление №…68…/20.06.19.......................г. на Директора на Учебно заведение:……ДГ с.Съединение…………………публикувано на интернет страницата на Учебното заведение на ……20.06.19г.…………………….., въз основа на писменото мотивирано предложение на назначената със Заповед №…69/01.07.19г.……………………………. комисия за разглеждане на постъпилите предложения за доставка на продуктите по съответните схеми и за извършване избор на заявител, и предвид цялата документация на процедурата, включително получените в срок предложения за доставка на продуктите по схемите, с настоящата

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

 

   1. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищен плод” – „ДЕСИЙ“ ЕООД– заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищен плод” за нуждите на Учебното заведение:……ДГ с.Съединение…………………………………………………………, за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

   Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 46 /четиридесет и шест/ доставки за учебна година.

   2. За ИЗБРАН ЗАЯВИТЕЛ по Схема „Училищно мляко” – „ДЕСИЙ“ ЕООД – заявител по чл. 13, ал. 1, т. 2 от  Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко”, за извършване доставка на продуктите по Схема „Училищно мляко” за нуждите на Учебното заведение:………ДГс.Съединение……………………………………………………………………………., за периода – трите учебни години: 2019/2020 г., 2020/2021 г. и 2021/2022 година.

   Максимален брой доставки, за които е избран заявителят за всяка от трите учебни години – 50 /петдесет/ доставки за учебна година.

    3. Избраните заявители по Схема „Училищен плод” и Схема „Училищно мляко” ще извършват доставките на продуктите по съответната схема след получаване на одобрение по чл. 15, ал. 1 от Наредбата.

 

Настоящата заповед да бъде предадена на избраният заявител по съответната схема, заедно с копие от представените от него документи към представеното предложение, както и да бъде публикувана на интернет страницата на Учебното заведение.

 

                                                                            

………………….................................................................……..

                                                 /подпис и печат/                                  

 

Директор на ДГ с. Съединение,общ.Сунгурларе