Учебни заведения

Списък с телефонните номера на директорите на училища, ОДК и детски градини в Община Сунгурларе

Списък с телефонните номера на директорите на училища, ОДК и детски градини в Община Сунгурларе

Училища

СУ "Христо Ботев" гр.Сунгурларе

Важни моменти от историята на училището

    Основно училище в Сунгурларе се открива за пръв път през 1886 г. по предложение на Димитър Русчев, писар при общината. То се помещавало в една стара турска къща и всички необходими пособия били осигурени от общината,  а първият правоспособен учител е Димитър Станилов Коларов. Училището има четири отделения /класа/. Учебните занятия започвали на първи септември и завършвали на единадесети май. През 1889/1890 учебна година учителите са вече четирима. През 1893/1894 година има данни вече и за броя на учениците – те са били 100. През същата учебна година е построена първата сграда, предназначена  специално за училище.
    То е назовано „Св. Св. Кирил и Методий“. През 1896/97 учебна година е открит първи прогимназиален клас или сегашен пети клас. Още първата година 25 деца го завършват. Открито е също неделно и вечерно училище. През 1898/99 учебна година учениците са 172 ма. През началния период от съществуването на училището като учители са работили тук : Кръстю Михайлов, Вълко Апостолов, Стефана Божилова, Ана Додева, Ченко Христов, Петя Михайлова,
Жени Божилова, Минчо Василев, Елена Петрова и др.
    През 1909/10 учебна година вече има пълна прогимназия до трети прогимназиален клас. Учениците са общо 286, като освен от Сунгурларе , тук учат деца и от всички други близки села. Свидетелствата за завършена прогимназия се връчвали на тържествено утро.
    През есента на 1914г.поради допусната небрежност се запалва и само за няколко часа изгаря единствената училищна сграда в Сунгурларе. Учениците учат в частни къщи и дюкяни. Условията са лоши за учене. По време на войните учителските кадри са нередовни, учениците  са недохранени и лошо облечени, често отсъстват от учебни часове, защото помагат вкъщи и на нивите. След 8 години несгоди през1922/23 година училищната сграда е възстановена с 12 училищни стаи. Учителите решават да се занимават и с театрално дело и често изнасят пиеси.
През 1924г за директор е назначен  Добри Келеведжиев, който продължава оборудването на кабинети по физика, химия, история и набавя необходими помагала и  инвентар за училището.
Създава се училищен хор, закупува се пиано, изнасят се концерти.
    На 15 май 1932 г е положен основния камък на кварталното училище „Христо Ботев“, което окончателно е завършено в 1933г. На 14 февруари 1934 г. Васил Топалов подарява на училището 100 000 лева, като пожелава от лихвите на тази сума да се издържат двама ученици. Фондът носи името „Донка и Васил Топалови“. От 1940 до 1944 г . учебните занятия се водят при военна обстановка. Недоимъкът, болестите, мобилизирането на учители намаляват ефективността на учебната подготовка през този период.
    Държавно допълнително  земеделско училище  е открито от Министерството на земеделието през 1927 г. и през известен период  провеждало занятията си в новопостроената сграда на кварталното училище „Христо Ботев“. Земеделското училище просъществувало до 1947г.
    През 1945 г. е открита гимназията в Сунгурларе. Този факт е посрещнат с голяма радост както от сунгурларци, така и от жителите на всички съседни села, защото децата им учат тук. Първият учебен ден за гимназията е 16. януари 1945г.  за  249 ученици. Директор е Добри Келеведжиев. Обучението се провежда на две смени. Открита е детска градина към училището. През март на 1946 г. е взето решение да се построи втори етаж и физкултурен салон към училище „Христо Ботев“. Дострояването завършва през 1948г. През 1950 г училището се нарича Средно единно училище „Христо Ботев“. През 1955 г е построена училищната ограда и училищният двор е залесен с борове и липи. През 1959/60 г. влиза в сила закон за по-тясна връзка на училището с живота и са въведени за десети и единадесети клас специални часове по тракторно монтьорство, шивачество и лозарство. Обзаведени са работилници по металообработване и дървообработване.
    Към училището в Сунгурларе е открито през 1953г. Горско-климатично училище, а през 1948 – 1958 Лозаровинарско училище. Селскостопански техникум е открит през 1958г. През 1967 г. е открито СПТУ – Средно професионално техническо училище.
 От 1974 г. училището се именува ЕСПУ „Христо Ботев“. През учебната 1983/84 г.се открива УПК със специалност „Оператор на металорежещи машини“. През 1986 г. в училището работят 55 учители, а учениците са 700, в 25 паралелки от I до XI клас. От 1989 г. досега училището носи името СОУ „Христо Ботев“.

Училище „Васил Левски“ С.Прилеп

Село Прилеп се намира в южния край на Ришкия проход в Източна Стара планина на главния  път  Карнобат – Шумен. Археолого-историческите проучвания в района    сочат непрекъснат поселищен живот   от  V -ІV хил. пр. Хр.

Началото на образователното дело в селото е положено през 1875г.Първите учители идват от г. Котел и с. Медвен. Учебните занятия са прекъсвани само по време на войни. През 1906 г. е построена първата училищна сграда. Преподават учители от Казанлък, Ямбол и Карнобат.От  1936 г. училището  носи името „Васил Левски“. До 1940 г. е начално, а от следващата 1941г.  Постепенно се открива пълен прогимназиален курс.  С нарастване на броя на учениците се  налага  построяване на ново училище. През 1967 г.  само за осем месеца е построена сегашната двуетажна училищна сграда. В нея се учат 265 деца от селата Прилеп, Камчия, Ведрово и Босилково от различен етнос. Учителският колектив наброява 25 души. През годините прилепското училище се отличава с добри резултати в учебната работа и с активна извънучебна дейност. Многобройни са  грамотите и наградите от общински и областни викторини и състезания и национални конкурси. За активна дейност училището е наградено с орден „Кирил и Методий“ І степен през 1977 год.
      Днес училището е общинско, средищно. Броят на децата е 65 от различен етнос от селата Прилеп, Подвис, Есен и Камчия. Преподават  8 квалифицирани  учители. Училището е включено в проекти за  здравословно хранене.

ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" с.Грозден

Основно  училище”Св.св.Кирил и Методий” е създадено през 1892г.
В момента в училището се обучават 110 ученици от първи до осми клас.Паралелките са самостоятелни.Всички деца са от селото-няма пътуващи. Колективът е високо ерудиран с необходимия ценз.
През 2013г. е направен основен ремонт на училището по проект”Енергийна ефективност”.Сменена е дограмата на училището, ремонтиран е покрива,направено е парно отопление на твърдо гориво, поставена е външна изолация на сградата с необходимата мазилка,сменена е ел.инсталация.
Всички заедно се грижим и опазваме училищното имущество.
В училището е създадена оптимална среда за обучение ,възпитание и труд.

ОУ"Отец Паисий"с.Съединение

ОУ "Отец Паисий",село Съединение,община Сунгурларе,област Бургас ,е наследник на откритите през 1914 - 1915 година училища в село Подем и село Морава.
След обединяването на двете села в едно - село Съединение,е построено и започва да действа ново училище,в което от 1965 година се обучават децата от двата квартала.

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий”с. Манолич

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”,
с. Манолич, общ. Сунгурларе е основано през 1947 год.
Училището е средищно и защитено, в което се обучават 86 деца от  I до VIII клас, с 3 полуинтернатни групи, от селата Пчелин, Велислав, Везенково и Манолич.
Училището разполага с 8 класни стаи, компютърен кабинет, зала за тенис на маса, стол за кетъринг- хранене и медицински кабинет.
След приключване на занятията за пътуващите ученици е осигурен транспорт.

ОУ “Христо Ботев” с.Лозарево

ОУ “Христо Ботев” – Лозарево е едно от най-старите в Бургаска област. Въз основа на налични източници,  Националният музей на образованието – гр. Габрово потвърждава, че ” Първото училище в с. Комарево (днешно Лозарево) е открито през 1850 г.”.
То е средищно  и в него  се обучават 111 ученици от Лозарево и съседните села -  Костен, Климаш и Вълчин. 101 ученици са включени в целодневна организация на обучение.
В    ОУ “Христо Ботев” работят 15 педагогически специалисти. Голяма част от тях са носители на пкс.
Училището разполага с оборудвани класни стаи, модерен компютърен кабинет, , физкултурен салон, медицински кабинет, стая за хранене на учениците, стаи за занимания по интереси, стая да работа с ученици със СОП.
Училището работи успешно по Европейски проекти и Национални програми.

end faq

Детски градини

ДГ "Слънце" гр.Сунгурларе

ДГ "Слънце"  гр.Сунгурларе е открито на 07.09.1974 година.Към  него има и филиал,който се намира в югоизточната част на града.
       В детската градина се възпитават и обучават деца от 1 година и 3 месеца до 7 годишна възраст,разпределени в една яслена група и четири градински групи.
       Яслената група се състои от 27 деца,първа група - 20 деца,втора група - 20 деца,подготвителна група от 23 деца и една смесена група във филиала от 22 деца.За децата се грижат 4 медицински сестри,9  педагогически персонал и 12 непедагогически персонал.Към детското заведение функционира кухня- майка,която приготвя храната на децата от филиала и на децата от ДГ с.Славянци.

ДГ „Славейче” с.Чубра

ДГ „Славейче” село Чубра е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст.
През 1974г.лятната детска градина прераства в целогодишна с една група от 25 деца, а след 1984г. ДГ „Славейче”става двугрупна с капацитет от 40 деца.
През 2005г. е направен основен ремонт на сградата, съобразен с нормативните изисквания – извършено преустройство на кухненския блок, построени са санитарен възел, перално помещение, изолатор и методичен кабинет, подменена е дограмата, изцяло е ремонтиран покрива на сградата.
В детската градина работи висококвалифициран педагогически екип, който приема и цени уникалността, насърчава развитието на творчеството и потенциала на всяко дете, формирайки необходимите знания и умения, подготвяйки го за приемане на новата социална роля на ученик. В ДГ „Славейче” съществува добра екипна и преподавателска практика, базираща се на приемственост и сътрудничество между колегите.

ДГ „Щастливо детство” с.Лозарево

ДГ „Щастливо детство” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.
ДГ „Щастливо детство” е общинско детско заведение, което се помещава в специално построена сграда за деца от предучилищна възраст и е открита през 1962 г.В сградата се помещават 2 групи.
Материално-техническата база в ДГ „Щастливо детство” е сравнително добра. Всяка група разполага със самостоятелна спалня и занималня. Те са обзаведени и оборудвани според необходимите изисквания. Детската градина разполага с методичен кабинет, пригоден физкултурен салон в старата сграда, разнообразен демонстративен и оперативен материал, нагледни табла по различните образователни направления, уредби и други.

ДГ ,, АЛЕН МАК’’с. Славянци

ДГ ,, АЛЕН МАК’’ е разположена в центъра на с. Славянци. Детската градина има добра материално- техническа база и обновена сграда с капацитет за отглеждане, възпитание и обучение на 40 деца.
Стремим се да създадем добри условия за развитието на децата ни. Да обогатяваме и съхраняваме добрите български традиции.

ДГ„ВЕЛА  БЛАГОЕВА” С.ПИРЛЕП

Детската градина в село Прилеп отваря врати за първи път през 1967 година. 10 години по късно се преобразува в ОДЗ с три групи и ясла.
Към момента в ДГ „Вела Благоева” функционира една смесена група, в която се възпитават и обучават  22 деца от селата Прилеп, Подвис и Камчия на възраст от 3 до 7г. На разположение на децата са големи и просторни дворове, оборудвани със специализирани съоръжения за игра, съобразени с възрастта и нуждите за развитие на добра двигателна координация.
В детската градина процесът на обучение се провежда по програма, одобрена от МОН.

ДГ с.Съединение

Детска градина  с.Съединение се намира между двата квартала Морава и Подем.
Тя е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст.
Детската градина разполага с една сграда – реновирана и модернизирана през ноември 2016г. Посещавана е от  45 деца, разпределени в две групи.
Екипът на ДГ с.Съединение  непрекъснато повишава своята квалификация.Със цялостното си присъствие се стараем да създаваме и поддържаме позитивна атмосфера, изпълнена с любов, уважение и изисквания  към детето.
От 20 години с обич и всеотдайност се грижим за децата.
Доверете ни се! Нека заедно да отгледаме бъдещето на България!
Детска градина  с.Съединение се намира между двата квартала Морава и Подем.
Тя е общинско детско заведение за възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст.
Детската градина разполага с една сграда – реновирана и модернизирана през ноември 2016г. Посещавана е от  45 деца, разпределени в две групи.
Екипът на ДГ с.Съединение  непрекъснато повишава своята квалификация.Със цялостното си присъствие се стараем да създаваме и поддържаме позитивна атмосфера, изпълнена с любов, уважение и изисквания  към детето.
От 20 години с обич и всеотдайност се грижим за децата.
Доверете ни се! Нека заедно да отгледаме бъдещето на България!

ДГ с.Манолич

В детското заведение се възпитават и обучават 48 деца от 3 до 7 години,разпределени в две групи.За 48 деца се грижи екип от специалисти по- предучилищна педагогика и непедагогически персонал.
Квалифицираният педагогически персонал работи по-програмата на „ Просвета”,
съобразно с държавните стандарти.
На година два пъти децата посещават с радост спектакли и куклени представления.
Участват активно в празниците по-групи и общи:за Коледа,баба Марта,Великден,
1-юни,рождени дни…..
ЦДГ се намира в източната част на с.Манолич, състои се от самостоятелна сграда на два етажа с два изхода.На приземния етаж се намира кухнята,на първия и втория етаж се намират занималните и спалните помещения.
Сградата е построена през 1981г.

Групи Детски учителки Помощник възпитатели
 Първа група/5-3годишни/  А.Солакова  Г.Гази
   Н.Касабова  
 Втора група/6-4годишни/  З.Молла  Ф.Кадиш
   К.Гакева  

 

Екипът на ДГ с.Манолич ще работи по-следната глобална цел:”Усвояване на знания и умения съгласно ДОИ за развитие и възпитание на децата от 3-7 години,усвояване на европейски и национални ценности
Пълноценна подготовка на децата за училище.”

end faq

ЦПРЛ - ОДК

УЛ. „ Георги Димитров” № 6, ТЕЛ. 05571/55-49
E-MAIL: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
   

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 година КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА ЦПЛР-ОДК СУНГУРЛАРЕ

 

ЦПЛР-ОДК Сунгурларе осъществява общинската политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сунгурларе, като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Към  ЦПЛР-ОДК Сунгурларе са сформирани 18 групи с общо 260 участници. Дейността за обучение се осъществява в следните области:
1. Наука и технологии;
2. Изкуства;
3.Спорт.

През 2020г. ЦПЛР-ОДК Сунгурларе спечели  проект по Националната програма „Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центрове за подкрепа за личностно развитие” и създаде нов кабинет в направление изкуства - функционално обзаведен и оборудван с всички необходими консумативи и материали.

През 2021г. ЦПЛР-ОДК Сунгурларе спечели проект по Националната кампания „За чиста околна среда-2021г.“ за кабинет „Творилница на открито“.

ЦПЛР-ОДК Сунгурларе е организатор и домакин на Националната изложба-конкурс „Свети Трифон Зарезан”, включен в Националния календар на МОН вече 18 години.