Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2024 година


Формули за разпраделение на средствата

Правила за разпраделение на средствата