Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2023 година

Информация за разпределението на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование" по звена и по компоненти на формулите за 2023г. в Община Сунгурларе, област Бургас