Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2021 година

Утвърждаване на формули за разпределение на средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, получени по стандарти за делегирани от държавата дейности във функция "Образование" за 2021 година и Правила за разпределяне на средствата по формулите