Дейности и услуги

 

 

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в общинска администрация Сунгурларе през 2017г.


Предоставяне на достъп до обществена информация

Срок за изпълнение /дни/-30
Цена /лв./ безплатна

Заявление за достъп до обществена информация


Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

Срок за изпълнение /дни/-14
Цена /лв./ - 20.00
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - безплатна
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - изчисляема
Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - 20.00
Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - 3.00
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 12.00
Справки (устни и писмени) от кадастъра

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - изчисляема
Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - изчисляема
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 5.00
Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 10.00
Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 10.00
Издаване на удостоверение за декларирани данни

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 4.00
Издаване на заповед за изземване на имот

Срок за изпълнение /дни/- 30
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 5.00 / 7.00 / 10.00
Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 10.00
Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 5.00
Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения (отм.) с жилищни нужди по чл. 2, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Срок за изпълнение /дни/- 60
Цена /лв./ - 2.00
Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ -10.00
Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 15.00
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

Срок за изпълнение /дни/- 30
Цена /лв./ - 10.00
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 65.00
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 13.00
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ -20.00
Издаване на скици за недвижими имоти

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 6.00 / 12.00 / 18.00
Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии от общинския горски фонд

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ -изчисляема
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 5.00 / 10.00
Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Срок за изпълнение /дни/- 30
Цена /лв./ - 25.00
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ -изчисляема
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 10.00
Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 5.00
Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 10.00
Издаване скица-виза за проучване и проектиране

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ -13.00
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 15.00
Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 15.00
Издаване на разрешение за строеж

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 10.00
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ -10.00
Одобряване на подробен устройствен план

Срок за изпълнение /дни/-30
Цена /лв./ - изчисляема
Попълване/поправка на кадастрален план

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 10.00
Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 10.00
Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - изчисляема
Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Срок за изпълнение /дни/- 7
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на копие от подадена данъчна декларация

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 4.00
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 1.00
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за наследници

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - 250.00
Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 250.00
Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 1.25
Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.00
Възстановяване или промяна на име

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 2.50
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 1.00
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 1.00
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за раждане - оригинал

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 1.00
Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.50
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.50
Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 2.50
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.00
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на удостоверение за семейно положение

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 2.50
Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 4.00
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 1.00
Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - 2.00
Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - безплатна
Промяна в актовете за гражданско състояние

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - безплатна
Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Срок за изпълнение /дни/-30
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК)

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - безплатна
Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 2.00
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - 3.00
Издаване на акт за узаконяване на строеж

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - 30.00
Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Срок за изпълнение /дни/-7
Цена /лв./ - 10.00
Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

Срок за изпълнение /дни/-14
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за категория на туристически обект - дубликат

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 5.00
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Срок за изпълнение /дни/- 1
Цена /лв./ - 5.00
Припознаване на дете

Срок за изпълнение /дни/-1
Цена /лв./ - безплатна -
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - безплатна
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - безплатна
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - изчисляема
Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - безплатна
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - изчисляема
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - изчисляема
Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция "Земеделие"

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - безплатна
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

Срок за изпълнение /дни/- 3
Цена /лв./ - 3.00
Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация

Срок за изпълнение /дни/- 14
Цена /лв./ - изчисляема
Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 3 изчисляема
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

Срок за изпълнение /дни/-3
Цена /лв./ - изчисляема