Дейности и услуги

Информация

Гл.експерт Общ.собственост - Валентина Узунова    : 52-95/878916321, Вътр.тел.152
Мл. експерт "ЖН и НО" - Соня Колева    : 52-95/878912390, Вътр.тел.120
Ст.инсп. Търг.трансп.стоп. -  Денка Камшева    : 50-93/878678252, Вътр.тел.125
мл.експерт"ОПФ" - Надежда Берданкова : 50-72/887094415, Вътр.тел.144

Окончателен списък на картотекираните граждани с установени жилищни нужди за 2024г.

Проекто - списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2024г.

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост за 2023г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Сунгурларе през 2023г.

Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

Окончателен списък на граждани, на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе

Проекто-списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2023г.

Проекто-списък на граждани, на които е отказано картотекиране поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2022г.

Протокол за продължаване на разпределението на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 год. на територията на Община Сунгурларе

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Сунгурларе през 2022г.

Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2022г. и окончателен списък на извадени от картотеката, съгласно чл.12 от Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе.

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ за 2021 г.

Съобщение относно проект за изменение на ПУП-ПР

Протокол за разпределение на общински пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 год. на територията на Община Сунгурларе

СЪОБЩЕНИЕ ДО ХРИСТО АТАНАСОВ СПАСОВ

Съобщение за изключване от картотеката на Община Сунгурларе, на нуждаещите се от жилище граждани

Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2021г. и окончателен списък на които е отказано картотекиране, поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане на общински жилища на Община Сунгурларе

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2021г.

Публичен регистър за разпоредителни сделки през 2020 г.

Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г.

Публичен регистър за разпоредителни сделки

Протокол за разпределение на пасищата съгласно чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Проект на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),във връзка с чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Сунгурларе, чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имотите –общинска собственост в Община Сунгурларе през 2018 г.  на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., или във Фронт-офиса на Община Сунгурларе на адрес: гр. Сунгурларе, ул.”Георги Димитров” №2.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - 2019г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019г.

Програма 2018 г.

Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе , със всички изменения и допълнения към 26.09.2016 г.

Допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Предложение за промяна на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сунгурларе

Предложение за допълнение в Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Докладна записка относно : промяна в Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Сунгурларе

Публичен регистър на сдружения в етажната собственост

Обновен регистър на СС в Община Сунгурларе към 15.04.2016г.

Програма за управление и разпореждане с имотите

Стратегия за управление на общинската собственост в Община Сунгурларе за периода 2024 - 2027г.

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Сунгурларе за 2024г.


СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2023г.


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2020г.

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020г.


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ - 2019г.

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПРЕЗ 2019г.

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Сунгурларе през 2017 г.
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Сунгурларе през 2016 г.

Търгове и конкурси

Заповед на Кмета на Общината за провеждане на открит конкурс по реда на НУРВИДГТДОСПДНГП     09.01.2018г.
ЗАПОВЕД № 671 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     11.12.2017г.
Заповед № 622 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на Община Сунгурларе     21.11.2017г.
Заповед № 604 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственостпубличен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска с     09.11.2017г.
ЗАПОВЕД №543 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     16.10.2017г.
ЗАПОВЕД №542 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     16.10.2017г.
ЗАПОВЕД №438 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост     25.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 428 публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 427 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД № 426 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     21.08.2017г.
ЗАПОВЕД №383 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     25.07.2017г.
Заповед № 338 за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – публична общинска собственост     04.07.2017г.
ЗАПОВЕД № 321 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 1 година , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2018 год.     28.06.2017г.
ЗАПОВЕД №296 за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд за срок на ползване 5 години , считано от стопанската 2017/2018 год. до 30.09.2022 год.     14.06.2017г.
ЗАПОВЕД №311 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на недвижим имот – частна общинска собственост     20.06.2017г.
ЗАПОВЕД №290 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     13.06.2017г.
ЗАПОВЕД №285 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас     13.06.2017г.
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:
Обява ТО
Заповед ТО
Договор ТО
Приложение 1
Приложение 2
     25.05.2017г.
ЗАПОВЕД № 232 за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години на терен – частна общинска собственост     11.05.2017г.
ЗАПОВЕД № 199 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     25.04.2017г.
ЗАПОВЕД № 198 процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе     25.04.2017г.
ЗАПОВЕД № 184 за публично оповестен конкурс     12.04.2017г.
ЗАПОВЕД №105 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     06.03.2017г.
ЗАПОВЕД №085/15.02.2017г. за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда - частна общинска собственост, находяща се в УПИ І кв.7 по ПУП на с.Камчия.     15.02.2017г.
ЗАПОВЕД №013/04.01.2017г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас,както следва:     04.01.2017г.
ЗАПОВЕД №839 за провеждане на повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост в Община Сунгурларе, обл.Бургас, а именно : 1 брой лек автомобил ОПЕЛ ВЕКТРА с рег. № А 2717 ВН , при начална тръжна цена 1297 лв     29.12.2016г.
ЗАПОВЕД № 690 публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия, за срок до десет години, на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в село Манолич, общ.Сунгурларе, обл.Бургас     17.10.2016г.
ЗАПОВЕД № 624 публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок до десет години на част от сграда – частна общинска собственост     13.09.2016г.
ЗАПОВЕД № 623 за публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за дрогерия     13.09.2016г.
Заповед №607 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     07.09.2016г.
Заповед №606 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     07.09.2016г.
Обява за продажба на земеделски земи      
Заповед №491 за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем     19.07.2016г.
ЗАПОВЕД №490 за откриване на процедура за провеждане на повторен публичен търг за продажба на недвижим имот в с.Бероново     19.07.2016г.
ЗАПОВЕД №468/13.07.2016г. за провеждане на публичен търг за продажба на лек автомобил Опел Вектра     13.07.2016г.
ЗАПОВЕД № 461 за насрочване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем , за срок до десет години на имот-частна обшинска собственост     12.07.2016г.
ПРОТОКОЛ - №2     24.06.2016г.
ЗАПОВЕД №406/22.06.2016 год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 405/22.06.2016 год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 404/22.06.2016год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД №384/15.06.2016год.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     15.06.2016г.
ЗАПОВЕД №407/22.06.2016г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     22.06.2016г.
ЗАПОВЕД № 389/ 15.06.2016г.за продажба на имот в с. Бероново     15.06.2016г.
Заповед №317 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     05.05.2016г.
Заповед №311 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем     28.04.2016г.
Заповед №308 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в Община Сунгурларе     28.04.2016г.
Заповед №280 за насрочване повторен публичен търг с явно наддаване за избор на оператор     22.04.2016г.
Заповед №278 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     22.04.2016г.
Заповед №270 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     19.04.2016г.
Заповед №231 за насрочване на публичен търг за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти публична общинска собственост     30.03.2016г.
Заповед №232 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     30.03.2016г.
Заповед №207 за насрочване на публичен търг за отдаване под наем     21.03.2016г.