Дейности и услуги

Окончателен списък на картотекирани граждани с установени жилищни нужди за 2021г. и окончателен списък на които е отказано картотекиране, поради това, че същите не отговарят на условията по Наредбата за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе