Бюджет и финанси

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУНГУРЛАРЕ ПРИЕ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2018 ГОДИНА

   След като на 05 септември 2019 година от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2018 година, което се извършва на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сунгурларе,  което представлява  важна част от бюджетната процедура и има за цел да информира жителите на общината за начина на изпълнението на бюджета, както и за проведените местни политики през отчетната година.

   Общински съвет Сунгурларе с Решение № 465/05.09.2019г. прие Годишния отчет за изпълнението на бюджета, представен от кмета на общината.

   Отчетът на бюджета за 2018 г. е в размер на 11 773 878 лв., при първоначален план-10 506 921лв., приет с Решение от Протокол №301/05.02.2018г. в т.ч.: за делегираните държавни дейности - 6 363 356 лв., за местни дейности - 3 500 801 лв. и за дофинансиране на държавни дейности - 642 764 лв.

   Уточненият план по бюджета на общината към 31.12.2018г. е 13 796 001 лв. като промяната се дължи на получени  трансфери и средства от Министерства и ведомства и на корекции по функции, отразяващи решения на Общинския съвет, от които:
- държавни приходи - 7 303 786 лв., местни приходи - 6 492 215 лв. и съответно: - разходи за делегирани от държавата дейности - 7 303 786 лв., разходи за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи - 681 070 лв. и разходи за местни дейности - 5 811 145 лв. Общото изменение на плана спрямо началния план като цяло е завишен с 3 289 080 лв., в т.ч.: 1 929 656лв.- наличност от получени целеви средства, неусвоени  към края на 2018г.

   През отчетния период в общинския бюджет са постъпили приходи в размер на 2 674 142 лв. Забелязва се трайна тенденция на нарастване на собствените приходи спрямо общите постъпления, като за 2016г. приходите са били 1 623 098лв., а за 2017г. - 1 675 244лв.

   По приходоизточници, както следва:

  • данъчни приходи - отчет 2017г. - 506 904лв., 2018г. - 539 142лв., или в повече със 6,36%
  • неданъчни приходи - отчет 2017г. - 1 168 340лв., 2018г. - 2 135 000лв., или се отчита завишение в размер на 966 660лв. в резултат на постъпления от продажба на дървесина.

   В делегираните от държавата и местните дейности за периода са извършени разходи в размер на 11 773 878 лв. За периода чрез общинския бюджет са финансирани 1 363 330лв. капиталови разходи, което представлява 11,59% от общите разходи. В сравнение с миналата година /1 069 579лв./ реализираните капиталови разходи за  периода са се увеличили с 293 751 лв.

   Общината продължава политиката за ограничаване поемането на задължения до размера на касовите постъпления в общинския бюджет и лимитиране на една част от разходите по дейности, в съответствие с заложените мерки в Плана за финансово оздравяване на общината. Тревожна е тенденцията за увеличаване отговорностите на общините, а средства  за това да не се осигуряват.  Въпреки тези обстоятелства общината успява да балансира бюджета и да запази тенденцията за подобряване на финансовото й състояние. В резултат на изпълнение на Оздравителния план, подобрени са два от показателите по Закона за публичните финанси, на които общината в началото на 2018г.  не отговаряше, а именно:

- Съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи  от 25,03% до ниво под 15,00 на сто;

- Наличните към края на годината просрочени задължения да не надвишават  5,00% от отчетените за годината разходи - 7,30 %, сега този показател е намален на 6,40 %.

   Ръководството на общината през изтеклата 2018 година продължи работата за разумна политика за гарантиране на бюджетната стабилност; приоритетно разпределение на финансовите ресурси и извършване на разходите; обезпечаване  изпълнението на проекти с европейско финансиране; увеличаване на събираемостта на приходите; подобряване на инфраструктурата и околна среда; богат културен календар.