Бюджет и финанси

Покана за обществено обсъждане на отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г.

  На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2022 година на 17.08.2023г. /четвъртък/ от 10:00 часа в ритуалната зала на Община Сунгурларе.

  Председателя на Общински съвет и ръководството на Община Сунгурларе канят всички граждани, институции, второстепенни разпоредители и звена на бюджетна издръжка, обществени и политически организации на територията на общината да се включат в дискусиите за изпълнението на финансовата програма на Община Сунгурларе през 2022г., като изразят своите становища и предложения.


Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сунгурларе за 2022г.

Доклад отчет 2022г.

Приложения към отчет 2022г.