IBAN   BG89UNCR70008421757106
BIC     UNCRBGSF
 
код   Данък недвижими имоти       442100
код   Такса битови отпадъци          442400
код   Моторни превозни средства  442300
код   Придобиване на имущество  442500    
код   Административни услуги       448007