Бюджет и финанси

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2021 ГОДИНА

  На основание чл. 140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година на 19.09.2022 г. от 10.00 часа в Ритуалната зала на Община Сунгурларе.

  Председателят на Общински съвет и ръководството на Община Сунгурларе канят всички граждани, институции, второстепенни разпоредители и звена на бюджетна издръжка, обществени и политически организации на територията на общината да се включат в дискусиите за изпълнението на финансовата програма на община Сунгурларе през 2021 г., като изразят своите становища и предложения.