Бюджет и финанси

ПОКАНА

  На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета,

  Община Сунгурларе отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

  За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

  Публичното обсъждането ще се състои на 29.03.2022 г. /вторник/ от 11.00 часа  в  ритуалната зала на Община Сунгурларе при спазване на противоепидемичните мерки.

  Д-р Георги Кенов
  Кмет на Община Сунгурларе

 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2022 - ПРЕЗЕНТАЦИЯ