Бюджет и финанси

ПОКАНА

  На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета, Община Сунгурларе отправя покана към местната общност за участие в публичното обсъждане на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

  Вашите мнения, препоръки и предложения относно проекта на бюджет и инвестиционната програма ще бъдат включени в протокол, приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет – Сунгурларе.

  Публичното обсъждането ще се състои на 12.02.2021 г. /петък/ от 11.00 часа  в   ритуалната зала на Община Сунгурларе при спазване на противоепидемичните мерки.Д-р Георги Кенов
Кмет на Община Сунгурларе