Бюджет и финанси

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ОТНОСНО:  Приемане на План-сметка за 2021 г. на Община Сунгурларе за необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

  На основание чл.77 от Административно процесуалния кодекс и във връзка чл.26, ал.2 от ЗНА, регламентиращ задължението на съставителя на проект на нормативен акт за публикуването му с цел информираност на населението и прозрачност в действията на институциите, уведомявам всички заинтересовани лица, че в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Сунгурларе, се приемат предложения и становища относно така изготвения проект на План-сметка за 2021 г. на Община Сунгурларе за необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ.

  Заинтересованите лица могат да депозират своите предложения и становища в деловодството на Община Сунгурларе, ул. „Георги Димитров” № 2,  е-mail: .

.

  Д-р ГЕОРГИ КЕНОВ /п/
  Кмет на Община Сунгурларе

Приложение: Проект на План-сметка за 2021 г. на Община Сунгурларе за необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ