До ………………………..
(Наименованието на организацията и/или лицето,
до което отправяте заявлението
)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От ……………………………………………………………………..
/име, презиме и фамилия на заявителя/
или
…………………………………………………………………………
/наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението
/
чрез своя представител ……………………………………………………………
/трите имена на лицето, което подава заявлението от името на юридическото лице/

Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………
Телефон за връзка ……………………………………………………………………

Уважаеми господин/госпожо ………………..,
На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), заявявам искане да получа следната информация / да ми бъде предоставена информация относно:
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
Желая да получа информация в следната форма:
/изберете предпочитаната форма или форми – на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми/
□ преглед на информация – оригинал или копие;
□ устна справка;
□ копие на хартиен носител;
□ копие на технически носител / електронен носител – CD / имейл

Дата: …………………….              Подпис: ………………………

 

Заявление за достъп до обществена информация

 


Предоставяне на достъп до обществена информация

Срок за изпълнение /дни/- 30
Цена /лв./ - безплатна