Вътрешни правила за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от  Община Сунгурларе.
I. Общи положения
Чл.1.(1) С тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ от служителите в община   Сунгурларе
(2) Предоставянето на достъп до обществена информация, съхранявана в Община  Сунгурларе по ред различен от регламентирания в ЗДОИ и вътрешните правила е недопустимо, ако не е предвидено в друг закон специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.
Чл.2. (1) Предмет на тези правила е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на Община Сунгурларе
(2)  Вътрешните  правила се  прилагат само за осигуряване достъп до обществена информация, която се създава и съхранява в Община  Сунгурларе.
(3) Тези правила не се прилагат за достъпа до лични данни, по смисъла на §1, т.2 от допълнителната разпоредба на ЗДОИ и Закона за защита на личните данни, както и до класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл.З. Целта на тези вътрешни правила е да се удовлетвори правото на всеки гражданин на Република България на достъп до обществена информация при спазване на законовия ред и на основата на принципите:
1.    откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2.    осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3.    осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4.    защита на правото на информация;
5.    защита на личната информация;
Чл.4. Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Чл.5. Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите предвидени със закон.
Чл.6. В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от ЗДОИ срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.
II. Упълномощени длъжностни лица
Чл.7. (1) Решения за предоставяне на достъп до обществена информация вземат Кмета и   Секретаря на Общината.
(2)   Секретарят на Общината разпорежда публикуване на обществена   информация,  за  която  няма задължение за обнародване по закон, но представлява интерес за широк кръг гражданите и организациите.
(3)  При искане за достъп до официална обществена информация, която е създадена или се съхранява в Община Сунгурларе, и е публикувана, всеки служител на администрацията е длъжен да посочва  датата на публикувана.
III. Процедура за вземане на решения по чл.28, ал.2 от ЗДОИ
Чл.8. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават във фронт-офис„Административно информационно обслужване”, на гише „Деловодство” и се регистрират в деловодно-информационната система на Община Сунгурларе .
(2)  За писмени се считат и заявленията получени в  Община Сунгурларе  на посочения за кореспонденция адрес; факс или електронната поща на Общината , когато са посочени всички данни на заявителя, съгласно чл.25, ал.1 от ЗДОИ.
(3)  Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа следните данни:
1.    трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2.    описание на исканата информация;
3.    предпочитаната форма за предоставяне  на достъп до исканата информация;
4.    адрес за кореспонденция със заявителя, телефон, факс или е-mail.
Чл.9. (1) Писмените заявления за предоставяне на достъп се предоставят на Кмета на Общината за резолюция.
(2) Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителя  на гише „Деловодство”, който ги представя в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система и ги докладва на  Кмета на Общината.
Чл.10.    При изготвяне на предложението за решение, се изхожда от съхраняваната в Общината  информация и класификацията й, съобразно ЗДОИ, законосъобразността на предоставянето или ограничаването на достъпа, когато исканата информация е служебна.
Чл.11. (1) В законния 30 дневен срок от подаване на заявлението се подготвя отговор  по искането , който съдържа изискваните от закона реквизити:
1.    степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
2.    срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, но не по-малък от 30 дни от датата на получаване на решението;
3.    мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
4.    формата,   под   която   ще   бъде   предоставен   достъп   до   исканата обществена информация;
5.    разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация;
6.    могат да бъдат посочени и други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.
(2)    Екземпляр  от отговора/ решение  с  придружително писмо се  изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка .
IV. Предоставяне на достъп до обществена информация
Чл.12. Достъп до обществена информация се предоставя на заявителя след заплащане на касата на Общината.
Чл.13. (1) Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
1.    преглед на информацията - оригинал или копие;
2.    устна справка;
3.    копия на хартиен носител;
4.    копия на технически носител.
 (2) За предоставения достъп се съставя протокол в който се отбелязват личните данни на заявителя и служителя от  Общината, формата на искане на предоставяне, датата и решението, което е изпълнено с предоставянето на достъп и забележки, ако има такива. Протоколът се подписва в два екземпляра от двете страни. Единият екземпляр се предава на заявителя, а другия заедно със заявлението и решението за предоставяне на достъп се предава за съхранение в отдела.
Чл. 14.На интернет страницата на Община Сунгурларе  се публикува  актуална информация, която съдържа:
1.    структура на Община Сунгурларе;
2.    адреса, телефоните, факса и работното време на Община Сунгурларе;адрес за кореспонденция
3.    нормативни актове и под нормативни  актове, свързани с дейността на общината;
4.    описание на услугите, които Община Сунгурларе предоставя на потребителите;
5.    актуални новини;
6.    списък на държавните институции;
7.    анализи и актуална информация за дейността на Община Сунгурларе, представляващи интерес за обществеността;
8.    контакти за обратна връзка;
Чл.15. На информационното табло на Община Сунгурларе и на таблото във фронт – офиса на Общината се поставя писмена информация относно формите на достъп до обществена информация, дължимите разходи, съгласно Заповед №10 на Министъра на финансите и начините за заплащане.
V. Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация
Чл.16. Обоснован  за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация  е:
•    исканата информация е класифицирана;
•    достъпът  засяга  интересите  на  трето  лице  и  няма негово  изрично писмено съгласие;
•    исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.
Заключителни разпоредби
§1. За неуредените от тези правила въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за организацията на деловодната дейност в Община Сунгурларе.

§2. Вътрешните правила за достъп на информация са утвърдени от Секретаря на община Сунгурларе на основание чл.5а от Закона за администрацията и влизат в сила от 01.01.2016г.
§3. Вътрешните правила влизат в сила от датата на утвърждаването им.