Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация

Съгласно чл. 2 от Закона за достъп до обществена информация „Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.”

Видовете обществена информация са:

ОФИЦИАЛНА: „Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.” – чл. 10 от ЗДОИ

СЛУЖЕБНА: „Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.”– чл. 11 от ЗДОИ

Допустимите ограничения на правото на достъп до обществена информация са уредени в чл. 7 от ЗДОИ: “Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.”

Процедурата за повторно използване на информация от обществения сектор се определя в глава IV на ЗДОИ. Заплащането на услугата се определя на основание чл. 41ж, ал. 5 от ЗДОИ и Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г.

Такси за повторно използване на информация /Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011г./

Срок на изпълнение: 14 дни.

Такси за предоставяне на информацията, съгласно Заповед на Министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. /в сила от 1 януари 2012 г./:

1. Дискета - 1 брой - 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;
3. Разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;
4. Ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;
5. Писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв.

II. Стойностите по т. I не включват ДДС.