Администрация

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата 

на Община Сунгурларе за сферата на дейност на Община Сунгурларе

по

ред

КАТЕГОРИЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДРЕС В ИНТЕРНЕТ

ФОРМАТ

1

Описание на правомощията на Кмета на Община Сунгурларе и

данни за организацията, функциите и отговорностите на

ръководената от него Община

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-16-08-56-29/1021-2017-12-13-11-13-8

 

html

jpg

2

Списък на издадените актове в изпълнение на неговите

правомощия и текстовете на издадените от органа нормативни

и общи административни актове

http://sungurlare.org/index.php/2018-03-12-09-48-54

 

jpg

doc

xls

3

Наименованието, адреса, адреса на електронната поща,

телефона и работното време на звеното в съответната

администрация, което отговаря за приемането на заявленията

за предоставяне на достъп до информация;

http://sungurlare.org/index.php/2018-03-12-08-34-42

 

html

4

Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани с

предоставянето на административни услуги на гражданите

                                                                                                                          

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-06-48-07/2019-05-16-10-08-36/326-2018-01-22-07-49-42

http://sungurlare.org/index.php/2020-05-26-06-14-54/1175-2018-01-22-07-54-48

 

 

 

doc

pdf

html

5

Стратегии, планове, програми и отчети за дейността

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-06-48-07/324-2017

 

doc

6

Информация    за    бюджета    и    финансовите    отчети     на

администрацията, която се публикува съгласно Закона за

публичните финанси

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-10-45-51

 

xls

7

Информация за провеждани обществени поръчки, определена

за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за

обществените поръчки

http://e-obp.eu/bp/Sungurlare

pdf

doc

docx

xlx

 

8

Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно -

доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/List.aspx?lang=bg-BG&sortDirection=Descending&sortExpression=OpenningDate&typeConsultation=2&typeCategory=29&docType=0&obshtiniValue=81

 

doc

docx

xls

xlsx

 

9

Уведомления за откриване на производството по издаване на

общ        административен        акт        по        чл.        66        от

Административнопроцесуалния         кодекс,         включително

основните съображения за издаването на акта и формите и

сроковете     на     участие     на     заинтересованите     лица     в

производството

http://sungurlare.org/index.php/2017-12-10-10-35-01

 

doc

docx

xls

xlsx

 

10

Информация за упражняването на правото на достъп до

обществена информация, реда и условията за повторно

използване на информация, таксите по чл. 41ж и форматите, в

които се поддържа информацията.

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-06-48-07/2019-05-16-10-08-36/321-2018-01-22-06-34-44

 

html

11

Обявления за конкурси за държавни служители

http://sungurlare.org/index.php/2017-12-13-08-05-37

 

xls

12

Подлежащата на публикуване информация по Закона за

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-06-48-07/331-12-14

 

doc

pdf

13

Публичен регистър за разпоредителни сделки с имоти общинска собственост

https://data.egov.bg/organisation/dataset/22acd9ff-f219-4aa8-a061-0586fcffd4f4

 

html

14

Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-22-06-48-07/2019-05-16-10-08-36/325-2018-01-22-07-47-46

 

html

15

Административни услуги

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-23-13-20-43

 

html

16

Общински детски заведения

http://sungurlare.org/index.php/2018-01-30-08-25-28/353-2018-01-30-08-33-23

 

doc

17

Регистър на общинската собственост

https://data.egov.bg/organisation/dataset/c6b4ddaa-2579-4be3-b2ba-18a0f0584bba

 

csv

18

Регистър на концесиите

https://data.egov.bg/organisation/dataset/58f3c2b2-d7c0-4340-8937-493d4f276d5d

 

 

csv

19

Проекти на Община Сунгурларе

http://sungurlare.org/index.php/2018-03-08-12-46-57

 

docx

xlsx

20

Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаса

http://sungurlare.org/index.php/2018-03-09-07-40-40/2019-11-27-18-09-09

docx

xls

xlsx

21

Общ устройствен план на община Сунгурларе

http://sungurlare.org/index.php/2020-05-26-06-14-54/1177-36-15-04-2020

pdf