Администрация

ЗАПОЗНАВАНЕ С ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН КЪМ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1.Структура на МКБППМН към Община Сунгурларе.
Към Община Сунгурларе се създава местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – наричана по-нататък за краткост, местна комисия. По решение на тази комисия може да се създадат, когато това е необходимо, местни комисии към някои кметства. Съставът на местната комисия на основание: чл. 44, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 1 предл. първо , ал. 2 и ал. 3 предл. първо, от ЗБППМН е определен със Заповед №26/20.01.2020г. и изменен и допълнен със Заповед №144/10.03.2020г. и Заповед 212/22.04.2020г. на Кмета на Община Сунгурларе - д-р Георги Кенов.

Местната комисия към Община Сунгурларе е в следният състав:
1. Председател: Гергана Йорданова Желязкова – зам.- кмет на Община Сунгурларе;
2. Щатен секретар;
3. Член: Светлана Желева Маринова – юристконсулт в Община Сунгурларе;
4. Член: Исмигюл Неджиб Мехмед – главен експерт ОПП при Община Сунгурларе;
5. Член: Русин Николаев Тодоров - педагогически съветник при СУ "Христо Ботев" гр. Сунгурларе
6. Член: Дияна Иванова Иванова – социален работник при отдел „Закрила на детето“ гр. Сунгурларе;
7. Член: Диан Стайков Чанев – КО ППД при РУ на МВР – гр. Сунгурларе;
8. Член: Антоанета Йовчева Алексиева - главен експерт „Образование и училищно здравеопазване“ при Община Сунгурларе;
9. Член: Теодора Станчева Кенова – педагог;

2. Задачи изпълнявани от местната комисия.
Местната комисия съвместно с органите на образованието и при широкото съдействие на обществеността изпълняват следните задачи:
- организират и координират социално превантивната дейност на територията на Общината, издирват и установяват съвместно с инспекторите при детските педагогически стаи и дирекциите "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и вземат мерки за тяхната социална защита и развитие;
- Компетентен орган да разглежда възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни (по настоящия им адрес), и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, е местната комисия в състав: председател - правоспособен юрист, и двама членове, определени за всеки отделен случай от председателя на местната комисия измежду нейните членове.
- Местните комисии в състав, (председател - правоспособен юрист, и двама членове) разглеждат случаите, когато:
1. малолетни на възраст от 8 до 14 години са извършили противообществени прояви;
2. непълнолетни на възраст от 14 до 18 години са извършили противообществени прояви, както и когато непълнолетни, извършили престъпления, са освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и делото е изпратено за разглеждане от местната комисия;
3. непълнолетни са извършили деяния, за които по друг нормативен акт се предвижда налагане на възпитателна мярка по този закон.
- Спрямо малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви, и непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс, се налагат следните възпитателни мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да се извини на пострадалия;
3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;
8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
11. предложение до Районния съд за настаняване в социално-педагогически интернат;
12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;
13. предложение до Районния съд за настаняване във възпитателно училище-интернат.
- По отношение на родителите или на лицата, които ги заместват, за които при разглеждане на възпитателното дело се установи, че не полагат достатъчно грижи за възпитанието на децата си и те са извършили деяния (противообществени прояви, извършени от малолетни или непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс) , се налага една от следните мерки:
1. предупреждение;
2. задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието;
3. глоба в размер от 50 до 1000 лв.
- Участват в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения до съда за прекратяване изпълнението на възпитателната мярка, както и предложения за предсрочно освобождаване до комисиите по чл. 73 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
- Привеждат в изпълнение възпитателните мерки и осъществяват контрол върху изпълнението им;
- Съдействат на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
- Следят отблизо поведението и развитието на малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателните училища-интернати и поправителните домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободени от поправителните домове, и вземат мерки за тяхното по-нататъшно правилно развитие;
- Упражняват контрол за спазването от работодателя на режима и условията за работа, установени за непълнолетните, настанени на работа по ЗБППМН, и при установяване на нарушения сезират компетентните органи;
- Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си;
- Упражняват контрол върху намиращите се на територията на общината детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, приюти, възпитателни училища-интернати, поправителни домове, домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
- Изучават състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Общината и правят предложения пред съответните държавни органи и обществени организации;
- Изпълняват мероприятия по програми и дейности;
- В изпълнение на задачите си, местните комисии могат да привличат юридически лица с нестопанска цел в предотвратяването и противодействието на извършването на противообществени прояви от малолетни и непълнолетни и престъпления от непълнолетни на територията на съответната община, както и да създават помощни органи - центрове, консултативни кабинети, горещи телефонни линии и други.
3. Обществените възпитатели, като орган на местната комисия на територията на Община Сунгурларе.
3.1 Определяне на обществени възпитатели.
Обществен възпитател се определя от местната комисия, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на противообществени прояви на:
- Непълнолетни, освободени от наказателна отговорност и ненастанени във възпитателно училище-интернат;
- Непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода;
- Непълнолетни, изтърпели наказание лишаване от свобода или освободени предсрочно;
- Малолетни и непълнолетни, чийто престой във възпитателно училище-интернат и социално-педагогически интернат е прекратен;
- Малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН
- Местната комисия може да определи обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното развитие и възпитание.
Определянето на обществен възпитател не освобождава родителите или лицата, които ги заместват, от задълженията им във връзка с възпитанието на малолетните или непълнолетните и от отговорността за тяхното поведение.

Списък на обществените възпитатели – орган на МКБППМН:
1. Нина Костадинова Градинарова – образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Организация и управление на образованието“;
2. Гита Тодорова Петрова - образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалност „Начална училищна педагогика“;
3. Антоанета Йовчева Алексиева - образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Стопанско управление“;
4. Исмигюл Неджиб Ахмед - образователно-квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“;

3.2. Права и задължения на обществените възпитатели.
Общественият възпитател има право:
- да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;
- да обръща внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
- да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
- да поставя пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.
Общественият възпитател е длъжен:
- да оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;
- да съдействува за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;
- да следи за поведението на малолетните и непълнолетните и да полага грижи за правилното им насочване;
- да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния или непълнолетния;
- поставя за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция "Социално подпомагане;
- да представя информация на съответната дирекция "Социално подпомагане" за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.
Длъжностните лица и гражданите са длъжни да оказват помощ на обществения възпитател при изпълнение на неговите задължения.
4. Нормативна уредба
В изпълнение на своите задачи, МКБППМН – Сунгурларе осъществява своята дейност ръководейки се и спазвайки :
1. КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
2. НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
3. ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
4. ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
5. ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
6. ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
7. ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
8. ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
9. УКАЗ № 904 ОТ 28.12.1963 Г. ЗА БОРБА С ДРЕБНОТО ХУЛИГАНСТВО
10. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА-ИНТЕРНАТИ И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ИНТЕРНАТИ
11. НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
12. НАРЕДБА № 3 ОТ 19 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
13. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ЮЛИ 1999 Г. ЗА МАТЕРИАЛНО СТИМУЛИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ

Адрес на МКБППМН: общ. Сунгурларе; гр. Сунгурларе; ул.“ Георги Димитров“ №10
За контакти: секретар Манол Денев - GSM - 0887070510


e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.