Администрация


Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация в  организационната  единица. Следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация. Разработва план за охрана на организационната единица и необходимите технически средства. Извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация. Води на отчет случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки, за което незабавно информира ДКСИ.

Списък на категориите информация в Община Сунгурларе, подлежаща на класификация като служебна тайна