Администрация

Арх.  Константин Михайлович Якубович
Образование ВИСШЕ  МАГИСТЪР специалност „Архитектура“;Притежава  пълна проектантска правоспособност  и  Удостоверение за регистрация в публичния регистър на  архитектите в България.
 Задължения и отговорности
1.Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности.
2. Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.
3. Предприема мерки за повишаване качеството на проектно-сметната документация и съкращаване разходите на материални ресурси при строителството на обектите, снижаване стойността за експлоатацията им на база подобрените качества на проектните, градоустройствени и архитектурно-планови решения.
4. Участва в работата на комисията по избор на терена за строителството, в подготвянето на заданието за проектиране и организацията за инженерно проучване за разработване на проектосметната и друга техническа документация.
5. Участва в съставянето на комплексни план-графици за изпълнение на изследователските, проектните, конструкторските и технологични работи за обектите.
6. Разработва предложение за състава на екипа, който ще работи по проекта, разпределя помежду им заданията на проекта по раздели и части, обема и стойността на работата.
7. Формира задания на подизпълнителните организации за изпълнение на поръчки и им осигурява необходимите изходни данни.
8. Осъществява контрол за техническото ниво на приеманите проектни, градоустройствени и архитектурно-планови решения, икономичното разходване на средствата за проектно-изследователските работи, сроковете за разработване на проектно-сметната документация.
9. Гарантира съответствие между разработената проектно-сметна документация и държавните стандарти, норми, правила и инструкции.
10. Участва в разглеждането и съгласуването предложената проектно-сметна документация.
11. Решава всички възникнали въпроси в процеса на подготовка на строителството, пускане на обекта в действие, усвояването на проектните мощности.
12. Организира работата по отстраняване на откритите пропуски в проектно-сметната и друга техническа документации, а също така и по отчетите на изразходваните утвърдени суми.
13. Подготвя предложение към ръководството на проектната организация и заявителя на проекта, за нанесените в работните документи изменения.
14. Съгласува обоснованите отклонения от действащите норми, правила, инструкции с държавен надзор и други утвърждаващи ги организации.
15. Подготвя анализ на база досегашния опит в проектирането, строителството и експлоатацията на построените обекти .
16. Участва в експертни съвети, конференции, семинари, свързани с дейността.
17. Следи перспективите за развитие на отрасъла, методите на проектиране, организацията, планирането.
18. Следи добрите международни практики в проектирането и строителството – стандарти, сертификати, патенти.
19. Спазва техническите, икономически, екологични и социални изисквания относно проектирането на обекти за различни предназначения.
20. Използва съвременни технически средства, предназначени за проектиране и изчисления на технически данни и подготовката на техническата документация.
21. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред.
22. При необходимост е на разположение и в извънработно време.
23. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба – инструкциите за безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др.
24. Повишава професионалната си квалификация.
25. Качеството на архитектурния проект.
26. Контрол на качеството и ефективността при проектирането и подготовката на техническата документация.
27. Минимални пропуски по проекта, възникнали по време на строителните работи.
28.Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия.
29.Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява.
30.Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си.
31.Да изисква спазването на приетия проект, съгласно правата му като авторски надзор.