Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Черница 22.05.2023г.
Обявяване на участника, класиран на първо място в процедура по продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе 16.05.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Подвис 04.05.2023г.
Годишен план за ползване на дървесина на ОГТ "Сунгурларе" за 2023г. 03.05.2023г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост - с. Камчия 02.05.2023г.
Списък на лицата от пенсионерски клуб, подали заявление за дърва за огрев за 2023г. 18.04.2023г.
Списък на лицата от гр. Сунгурларе, подали заявление за дърва за огрев за 2023г. 18.04.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - Пречиствателна станция за отпадъчни води на англомерация Сунгурларе 10.04.2023г.
Съобщение за водовземане от р. Луда Камчия 10.04.2023г.
Обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за ПУП – ПП за трасе на нов подземен кабелен електропровод 20 кV от поземлен имот в с. Черница до подстанция „Сунгурларе“ в гр. Сунгурларе 04.04.2023г.
Съобщение за водовземане от р. Садовска река и р. Луда Камчия 03.04.2023г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 24.03.2023г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 21.03.2023г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Сунгурларе 20.03.2023г.
Обява за свободно работно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 от КТ за длъжността "медицинска сестра в яслена група" 17.03.2023г.
ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 16.03.2023г.
Проект за санитарно-охранителна зона около Каптиран извор "Кю бунар", Каптиран извор "Тепегьоза I" и Каптиран извор "Тепегьоза II" в с. Везенконо, община Сунгурларе 13.03.2023г.
Проект на Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Сунгурларе 02.03.2023г.
Нова възможност за проверка и заплащане на местни данъци и такси чрез портала egov.bg 02.03.2023г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 28.02.2023г.