Обяви

Покажи брой 
Списък на класираните кандидат - потребители и определения индивидуален месечен бюджет 22.02.2016г.
Обявление със Заповед № 70/27.01.2016год. на Кмета на Община Сунгурларе е обявен подбор по документи за заемане по трудово правоотношение за следните длъжности 28.01.2016г.
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява 28.01.2016г.
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба 22.01.2016г.
Община Сунгурларе обявява процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“ 22.01.2016г.
Списък на оценените кандидати за „Домашни помощници“ 17.01.2016г.
Откриваща пресконференция по проект BG05M9OP001-2.002-0050–С001 “СОЛИДАРНОСТ” 16.12.2015г.
Проект на Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Сунгурларе 23.04.2012г.