Обяви

Покажи брой 
Инициатива на "ВиК" ЕАД гр. Бургас за изменение на Разрешително № 2151 0201/18.04.2011г. 01.12.2020г.
Обявление за изменение на ПУП-ПР на с. Завет, община Сунгурларе 09.11.2020г.
Обявление за одобрен ПУП за обект „Трасе на главен тръбопровод за капково напояване на лозя, между язовирите находящи се в землището на с.Терзийско, община Сунгурларе, обл. Бургас” 09.11.2020г.
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021г. 22.10.2020г.
Изготвени проекти на заповеди за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 29.09.2020г.
Покана за обществено обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сунгурларе за 2019 година 23.09.2020г.
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост в землището на с. Подвис, община Сунгурларе 21.09.2020г.
Обявяване на конкурс за длъжността вътрешен одитор в Община Сунгурларе 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Дъбовица 15.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр. Сунгурларе 03.09.2020г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 02.09.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - с. Везенково 26.08.2020г.
Съобщение за изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на неурбанизираната територия в землищата на с. Манолич, с. Подвис и с. Прилеп, община Сунгурларе 04.08.2020г.
Обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 04.08.2020г.
Обява от Общинска служба по земеделие 03.08.2020г.
Съобщение за провеждане на дезакаризационна с дезинсекционна обработка срещу кърлежи и възрастни форми на комари 15.07.2020г.
Справка за постъпили предложения във връзка с проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Сунгурларе 14.07.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - гр. СУНГУРЛАРЕ 15.06.2020г.
Обявление на проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни 11.06.2020г.
Протокол за разпределение на пасищата съгласно чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ 08.06.2020г.