Обяви

Покажи брой 
Съобщение от отдел "Местни приходи" във връзка с високата заболеваемост на територията на Община Сунгурларе 25.01.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти в община Сунгурларе 18.01.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Грозден 22.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300767 02.12.2021г.
Съобщение за публично обявяване за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 300766 02.12.2021г.
Одобряване на Проект за изменение на ПР за УПИ I71 и II70 квартал 15 ПУП с. Скала 29.11.2021г.
Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра„ в „Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци 29.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Климаш 24.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 18.11.2021г.
Приемане на Годишен план за ползване на прогнозни количества дървесина от общински горски територии за 2022г. 17.11.2021г.
Решение на Общински съвет за приемане на Годишен план за 2021/2022г. за развитие на социалните услуги в община Сунгурларе и Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Сунгурларе /2021 - 2025/ 17.11.2021г.
Проект за изменение на ПР за УПИ в с. Скала, обл. Бургас 10.11.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево и с. Черница 03.11.2021г.
Заповеди, издадени от Областна дирекция "Земеделие" - гр. Бургас на основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 22.10.2021г.
Мотиви към Проекта за определяне размера на такса битови отпадъци на територията на община Сунгурларе за 2022г. 18.10.2021г.
Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе 18.10.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Вълчин 14.10.2021г.
Протокол за разпределение на свободните пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022г. на територията на община Сунгурларе 28.09.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 08.09.2021г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 27.08.2021г.