Обяви

Покажи брой 
Съобщение за инвестиционно намерение - с. Манолич 20.10.2022г.
ПРОЕКТ за учредяване на санитарно-охранителна зона - с. Камчия 17.10.2022г.
ПРОЕКТ за учредяване на санитарно-охранителна зона - с. Костен 17.10.2022г.
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ЗА 2021 ГОДИНА 12.09.2022г.
Свободно работно място за длъжността „САНИТАР" в Дом за пълнолетни лица с деменция” с. Славянци, Община Сунгурларе 08.09.2022г.
Съобщение за класиран кандидат 05.09.2022г.
Протокол за системата за определяне на резултатите на кандидатите в конкурса за длъжността "Вътрешен одитор" 01.09.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Лозарево 01.09.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - с. Съединение 29.08.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 29.08.2022г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост 25.08.2022г.
Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект 16.08.2022г.
Въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 11.08.2022г. до 18.08.2022г. 15.08.2022г.
Обявяване на конкурс за длъжността Вътрешен одитор в Община Сунгурларе 08.08.2022г.
Изготвени са предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ 04.08.2022г.
Справка относно постъпили предложения във връзка с Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години 01.08.2022г.
Съобщение за инвестиционно предложение - гр. Сунгурларе 01.08.2022г.
Заповед № РД-01-99/18.07.2022г. на Директора на РЗИ Бургас относно предприемане на противоепидемични мерки в Област Бургас 20.07.2022г.
Протокол №1 08.07.2022г.
Покана за подготвителна среща по Процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.610 ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 05.07.2022г.