Обяви

 

О Б Я В А

Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040-0047-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ обявява свободни работни места за следните длъжности:

  • „Медицинска сестра“ –  2 при 4-часов работен ден;
  • „Социален работник“ – 1 при 4-часов работен ден;
  • „Психолог“ – 1 при 2-часов работен ден;
  • „Диспечер“ – 1 при 4-часов работен ден;

Изисквания за посочените длъжности:

 

Образователна степен - бакалавър или специалист;

Професионална квалификация – изискуема за позициите: медицинска сестра, психолог и социален работник;

Професионален опит – не се изисква, но е предимство;

Допълнителна квалификация/обучение – компютърна грамотност.

 

Необходими компетентности за всяка от позициите:

Работа в екип – способност да работи с колегите си ефективно;

Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете; умение за комуникация и ориентиране в различна социална среда;

Ориентация към резултати – способност да планира, организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най–добър краен резултат.

 

Заявление и автобиография се подават във Фронт-офиса на Община Сунгурларе до 12.09.2019г.

 

За повече информация:

0878917303

Димитрина Събева


www.eufund.bg

Проект  № BG05M9OP001-2.040-0047-C01  „Патронажна грижа в Община Сунгурларе и Община Созопол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.