Обяви

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ , ОБЛАСТ БУРГАС

ОТДЕЛ “ МЕСТИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ “

  

837-19-1

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК

 

 

До: АНКА САВОВА ДОНКОВА   

С. ПРИЛЕП  

 

С настоящото съобщение Ви уведомяваме, че е започната процедура по реда на чл.32 от ДОПК по връчване ,чрез прилагане към досието ви.

Ако в 14-дневен срок от поставянето на съобщението на таблото в сградата на отдел “ МДТ” и в сградата на Община Сунгурларе не се явите в отдел “МДТ”  за връчване на съставените Актове за установяване на задължения и Покана за доброволно плащане  същите се считат за редовно връчени и ще бъдат приложени към досието Ви.

 

 

Дата на поставяне                                                              Дата на сваляне

на съобщението:                                                                  на съобщението:        

12.02.2019г.

                                               

Орган по приходите:                                                        Орган по приходите: