Обяви

 

“Министерство на труда и социалната политика”
Проект № BG05M9OP001-4.003-0030 C01
“Възможности за ранно детско развитие
на ромските деца от Община Сунгурларе”

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

 

Договор BG05M9OP001-4.003-0030 C01

Проект „Възможности за ранно детско развитие на ромските деца от община Сунгурларе”

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ ,финансирана по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси”

 

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ : ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

 

 Проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Община Сунгурларе, България и "Център за експертиза за социалните грижи в югоизточно Финландия", град Лааперанта, в усилията им да създадат повече възможности за социално включване на семейства с малки деца в сходна социална ситуация. Конкретно в България, проектните дейности ще подпомогнат местните власти и семействата да посрещнат нуждите от ранно детско развитие на децата на възраст 0-6 години от семейства на етнически малцинства и маргинализирани общности.

 

ЦЕЛИ:

 1. Да се подобрят съществуващите услуги в общината и те да станат по-достъпни и включващи за децата от уязвимите етнически групи.
 2. Да се подобрят родителските умения на младите майки , както и да се увеличат възможностите за тяхното социално включване

Проектът ще подобри сътрудничеството между организации от България и Финландия, които търсят партньорски подход за адресиране на социалното включване на семейства от уязвими и маргинализирани общности и осигуряване на възможности за ранно детско развитие на децата им . В този смисъл, проектните цели съответстват на Тематична цел 9, Инветиционен приоритет 7 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”, Специфична цел „Насърчаване на транснационалното сътрудничество по отношение на обмяна на опит, добри практики и модели за осигуряване на социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Проучени 3 практики и подходи за работа с представители на уязвими общности
 2. Изготвени доклади с изводи и препоръки
 3. Сформиран експертен екип за адаптиране и прилагане на иновативните подходи- проведени работни срещи.
 4. Изграден Фамилен център- провеждане на дейности в центъра
 5. Подобрена среда в детските градини за прилагане на нов подход за работа с деца на базата на "Деца рисуват"
 6. Създаден мултидисциплинарен екип за ранно детско развитие
 7. Издадена брошура с иновативни практики
 8. Проведени три обучения за по 20 учители от общинските детски градини.
 9. Проведено обучение за повишаване на компетентностите мултидисциплинарните екипи.

Очаква се трансферираните социални иновации да създадат подходящо социално пространство, със   структурирани и адаптирани на специфичните нужди на ромските деца и техните родители подходи за разрешаване на съществуващите проблеми. Това ще подпомогне преодоляването на социо-културните фактори, ограничаващи социалното включване на ромските деца чрез осигуряване на подходяща среда за развиване на техните способности. Това ще подпомогне и техните родители за повишаване на социалните им умения и ориентация, което ще им отвори път за живот в макрообещството без това да застраши отношенията им със семействата и общностите им.

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Целевите групи, към които е насочено настоящото проектно предложения са следните:

 • Основна целева група са семейства с малки деца, представители на ромската общност и други маргинализирани групи от територията на община Сунгурларе със сходни характеристики и нужди. ;
 • Деца в предучилищна възраст от маргинализирани етнически малцинства и техните родители, живеещи на територията на община Сунгурларе
 • Учители- педагози от детските градини на територията на общината, в които се обучават деца от маргинализирани семейства
 • Представителите на държавни, общински и неправителствени организации на територията на общината , овластени да прилагат Закона за закрила на детето и политики, насочени към децата, семейството и социалното включване.

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

 • Дейност 1 Проучване и анализиране на опита от три иновативни за България практики, прилагани във Финландия;
 • Дейност 2: Адаптиране и пилотно прилагане на иновативните практики;
 • Дейност 3: Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни;
 • Дейност 4: Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновацията;
 • Дейност 5: Разпространение на постигнатите резултати;

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

20 месеца: от 01 ноември 2018 до 01 юли  2020 г.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

192 203.00 лв.