Обяви

Община Сунгурларе е сред общините, спечелили финансиране в конкурса на НСОРБ за малки проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

Проектът е свързан с повишаване информираността и познанията на населението в Сунгурларска община за ефективността на ротационното председателство както и за ангажиментите и ползите за страната ни като член на ЕС.
Партньори на общината са: НЧ „Просвета 1882”, СУ „Христо Ботев“, НПО „Сунгурларска младост“, МЕССУ ЕООД .
С дейностите по проекта ще бъдат организирани кръгли маси и информационни кампании за привличане на обществения интерес, ангажиране вниманието на младото поколение за ролята и отговорностите на европейското председателство.
Предвидена е рекламна кампания с раздаване на посадъчен лозов материал, който е с акцент и принос към грижата за околната среда, насочване на усилията към развиване на културата и общите ценности.
С реализацията на проекта ще се постигне повишаване на доверието на местното население към ЕС и преодоляването на негативните стереотипи, надграждане на постигнатото досега и утвърждаването на образа на България като равнопоставен член и надежден партньор на ЕС.