Обяви

 

О Б Я В А

 

           НА ОСНОВАНИЕ: Чл.44 ал.1 т.7 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС,  НРПУРОИ  на  Община  Сунгурларе, протоколно решение № 55 , прието на 6-то заседание на Общински съвет  Сунгурларе , проведено на 28 март 2024 год. и Заповед № 245/02.05.2024 год. на Кмета на Общината,

 

 1. Община Сунгурларе  открива процедура за провеждане на публичен търг с явно  наддаване за продажба на недвижими имоти , частна общинска собственост в Община  Сунгурларе,  обл. Бургаска, както следва :
 1. Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.

  ЕСЕН, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно :

           Поземлен имот с начин на трайно ползване :  За друг вид застрояване, с площ  483 кв.м., съставляващ имот с идентификатор 27615.308.41 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Есен, одобрени със  Заповед № РД-18-1870/20.11.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с АЧОС № 4342/21.07.2023 год., при начална тръжна цена 918,00  лв. /деветстотин и осемнадесет лв. /.

 

 1. Недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.

  СЪЕДИНЕНИЕ, общ. Сунгурларе, обл. Бургас, а именно :

          Поземлен имот с начин на трайно ползване :  За друг вид застрояване, с площ 565 кв.м., съставляващ имот с идентификатор 70514.1.14 по кадастралната карта  и кадастралните регистри на с. Съединение, одобрени със  Заповед № РД-18-1686/10.10.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, актуван с АЧОС № 4347/15.01.2024 год., при начална цена  1017,00лв. /Хиляда и седемнадесет лв./.

 

 1. Условия за провеждане  на търга.
 2. Търгът да се проведе за всеки имот по отделно.
 3. Утвърдената тръжна документация съдържа :

заявление за участие по образец; пълномощно с нотариална заверка на подписа,когато се участва с пълномощник; копие от документ за закупени тръжни книжа;копие от документ за внесен депозит; декларации – 2 броя, проекто – договор, копие на скица  за всеки имот, копие от акт за собственост, копие от лицензирана оценка, копие от заповедта за търга , копие от решение на Общинския съвет.

 1. Цена на един комплект тръжни документи 0,2% от стойността на началната

 тръжна цена на обекта, не по-малко от 50 лв.,съгласно приложение по чл.47, раздел  III,точка 2 от Наредбата  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  на територията на Община Сунгурларе, платими в касата на Общината и се получават в стая № 1, /I- ви етаж над партера/ на Община Сунгурларе.

 1. Депозитната вноска за участие в търговете е 10% от началната тръжна цена на всеки имот и се внася  в касата на Общината или по банков път по сметка  BG 86 UNCR 70003321757314 , Уникредит Булбанк АД  UNCRBGSF.
 2. Оглед на имотите – предмет на търга се извършва всеки работен ден с представител на общината и съответното кметство, след закупуване на тръжната документация.
 3. Търгът ще  се проведе на 22 май 2024 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Общината,  I - ви етаж /над партер/ по реда  на обявените имоти .
 4. Тръжна  документация и Документи за участие в търга се приемат до 12,00 часа на 21.05.2024 год. в деловодството на Община  Сунгурларе, партерен етаж, в запечатан непрозрачен плик, адресиран и подпечатан.
 5. Собствеността върху недвижимите имоти предмет на тръжната процедура се прехвърля след окончателното заплащане на предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл.35, ал.2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, стойността на разходите , направени от Общината за изготвянето на оценките, платими в седемдневен срок от датата на получаване на писменно уведомление, с което му се предлага сключването на договор.

 

 

Инж. Димитър Гавазов

Кмет на Община Сунгурларе