Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 28 от 02.04.2024г. е обнародвано Решение № 37 от 16.02.2024г. на Общински съвет Сунгурларе, с което е одобрен проекта за ПУП – ПП (Подробен устройствен план – Парцеларен план) за трасе на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с. Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел УТ, ет. 2, стая 18. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

  В срок до 07.05.2024г. заинтересуваните лица на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да обжалват решението чрез Община Сунгурларе до Административен съд Бургас.