Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следните  инвестиционни предложения:

1.    „Основен ремонт на покрив по чл. 147, ал. 1, т. 3 от ЗУТ на
Едноетажна масивна сграда с изба, както следва: Медицински център в УПИ I 102, кв. 17 по ПУП на с. Костен, община Сунгурларе, обл. Бургас“

2.    „Основен ремонт на покрив по чл. 147, ал. 1, т. 3 от ЗУТ на
Едноетажна масивна сграда, както следва: Сграда за кухня със столова, находяща се в УПИ I 103, кв. 14 по ПУП на с. Садово, община Сунгурларе, обл. Бургас“

3.    „Основен ремонт на покрив по чл. 147, ал. 1, т. 3 от ЗУТ на
АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, УПИ I-обнс-801, КВ. 68, ПО ПЛАНА НА ГР. СУНГУРЛАРЕ, С АДРЕС: ГР. СУНГУРЛАРЕ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №2“

4.    „Основен ремонт на покрив по чл. 147, ал. 1, т. 3 от ЗУТ на
Читалищна сграда, находяща се в УПИ VIII, кв. 15 по ПУП на кв. „Подем“, с. Съединиение, община Сунгурларе, обл. Бургас“

с инвеститор : Община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.Дата:27.03.2024г.