Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 21 от 12.03.2024г. е обнародвано Решение №28 от 30.01.2024г. на Общински съвет Сунгурларе с което е одобрен проекта за ПУП – ПП (Подробен устройствен план – Парцеларен план) за прокарване на подземен електропровод – средно напрежение 20 кV от границата на населеното място (в близост до УПИ ІV-190 в квартал 49 ПУП с.Черница) до стълб №61 на ВЛ „Водолей“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 81006.78.70 по КККР на с.Черница, община Сунгурларе, обл.Бургас. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел УТ, ет.2, стая 18. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” чрез Община Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.

  В срок до 11.04.2024г. заинтересуваните лица на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да обжалват решението чрез Община Сунгурларе до Административен съд Бургас.