Обяви

Съобщение

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС) Община Сунгурларе уведомява жителите на общината  за постъпило инвестиционно предложение:

„Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК С1, находящ е в УПИ V,кв.100, бивша ТПК „Металик“, гр.Сунгурларе, община Сунгурларе”

с възложител: „ЛЕЯСТОМ“ЕООД

Информацията е достъпна на интернет страницата на Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите гр. Бургас. Пълният текст на предоставената информация можете да намерите на следният линк https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46518, раздел „Превантивна дейност“, подраздел „ОВОС“.

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10 и сградата на РИОСВ гр. Бургас, на адрес ул.“Перущица“№67, к-с Лазур, гр. Бургас.

Дата :13.03.2024г.