Обяви

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда,  Община Сунгурларе има следното инвестиционно предложение:

„Основен ремонт на покрив по чл. 147, ал. 1, т. 3 от ЗУТ на двуетажна масивна сграда, както следва: Културен дом в УПИ XII 147, кв. 38 по плана на с. Подвис, община Сунгурларе, обл. Бургас“
с инвеститор : Община Сунгурларе

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община Сунгурларе, ул.”Г.Димитров" № 10.

Дата:06.03.2024г.