Обяви

 

О Б Щ И Н А   С У Н Г У Р Л А Р Е
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул. ”Георги Димитров” № 10
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


РЕШЕНИЕ
№02/22.02.2024г.

  ОТНОСНО: Обявяване на подбор за определяне на обществени възпитатели за  2024 г., посочване на изискванията към кандидатите, представяне на изискуемите документи, начин на провеждане на подбора, място и срок за подаване на документите.

  На основание: чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 41 от ЗБППМН, МКБППМН,

 

РЕШИ:

  1. Обявява подбор за определяне на обществени възпитатели за  2024г.

  1.1. Брой обществени възпитатели – 4/четири/

  1.2.Изисквания към кандидатите
  - Да е с българско гражданство;
  - Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
  - Да не е поставен  под запрещение;
  - Да не участва в общности с асоциална насоченост;
  - Да не е лишен от право да упражнява своята професия;
  - Да не е наказван с дисциплинарно наказание  „уволнение”;
  - Да притежава необходимата квалификация  /юрист, социолог, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка/;
  - Да има необходимата подготовка, опит и умения за  работа с деца;
  - Да притежава минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“;
  - Да има най-малко 1/една/ година стаж по специалността;

  1.3. Необходими документи
  - Заявление за участие в конкурса до председателя на МКБППМН по образец -  Приложение №1;
  - Автобиография (CV);
  - Диплома за завършено висше образование – копие;
  - Декларация по образец – Приложение №2;

  Документите се подават лично или с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

  1.4. Начин на провеждане на подбора
  Комисията, която извършва подбора се състои от всички членове на пленарния  състав на МКБППМН. Председател на подборната комисията по право е председателя на МКБППМН и зам.- кмет на Община Сунгурларе. Решенията за допускане и за обявяване на подбраните кандидати се вземат с обикновено мнозинство на заседание на пленарния състав на МКБППМН. За проведеното заседание се съставя протокол.
  -    Подбора ще се проведе на един етап по документи, като 07.03.2024г. е крайния срок за подаване на документи.

  На 11.03.2024г. ще се обяви окончателния списък с кандидатите за обществени възпитатели с решение на МКБППМН.

  1.5. Място и срок за подаване на документи
  Документите се приемат от 23.02.2024г. до 07.03.2024г. (включително) всеки работен ден от 13:00 часа до 17:00 часа в сградата на Община Сунгурларе, ул. „Г.Димитров“ №10, етаж 2/втори/  при в.и.д. секретар на МКБППМН. За допълнителна информация на тел. 0898429925 – Лазар Лазаров.

  1.6. Актовете, които трябва да познават обществените възпитатели
  - Статут на обществения възпитател;
  - Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – раздел VIII Обществени Възпитатели;
  - Наредба №2 от 7 юли 1999г. за материално стимулиране на обществените възпитатели;ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА
Заместник-кмет и
Председател на
МКБППМН:………………


Лазар Лазаров
в.и.д. Секретар на
МКБППМН:……………….

 Заявление за участие

Декларация