Обяви

СЪОБЩЕНИЕ

  Община Сунгурларе на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) съобщава, че в «Държавен вестник» брой 105 от 19.12.2023г. е обнародвано обявление на Община Сунгурларе за изработен проект за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за трасе на водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 12591.247.11 по КК на с.Вълчин, община Сунгурларе, обл.Бургас. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ” ет.2, стая 18.

  В срок до 19.01.2024г. заинтересуваните лица на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.