Обяви

                             
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я    
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА    

  На 12.01.2023г. Община Сунгурларе и Фонд „Социална закрила“ сключиха договор за съвместна дейност № РД04-39 по проект „Патрножана мобилност за доставка на топъл обяд в община Сунгурларе“ ,  целева програма  „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ финансиран от Фонд „Социална закрила“

  Целта на проекта  е да се  подпомогнат социалните дейности , като доставка на готова храна за консумация , закупуване на лекарства и други стоки от първа необходимост със средства на потребителите  в община Сунгурларе,  чрез закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата.  Изпълнението  дейностите  ще  осигури на помощ и подкрепа, в ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване настаняването в институция.

  Стойност на проекта:   35 997,99 лева

  в.т.ч

  Финансиране от Фонд „Социална закрила: 32 038,21 лева

  Финансиране от община Сунгурларе : 3 959,78 лева

  Продължителност на проекта : 8 месеца

  Дата на стартиране : 01.02.2023 г.

  Дата на приключване : 31.10.2023 г.